ขอเชิญมาร่วมฟังธรรม ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

การฟังธรรมตามกาลเป็นอุดมมงคล

ฟังธรรมตามกาล ต้อนรับปี ๒๕๖๐
การฟังธรรมตามกาลเป็นอุดมมงคลหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
ขอเชิญฟังธรรมกับครูบาอาจารย์จากทั่วไทยและทั่วโลก

เดือนมกราคม

พระครูโอภาสวุฒิกร (โสภณ โอภาโส)
เจ้าอาวาสวัดบึงลัฏฐิวัน พระนครศรีอยุธยา
วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เดือนกุมภาพันธ์

พระครูจารุธรรมพิมล (ราวี จารุธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม ศรีสะเกษ
วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น

ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
แผนที่และการเดินทาง http://bit.ly/mapbia

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
Buddhadasa Indapanno Archives
https://www.facebook.com/buddhadasaarchives/