หนทางแห่งการพ้นทุกข์ อริยมรรคมีองค์ ๘

หนทางแห่งการพ้นทุกข์ อริยมรรคมีองค์ ๘
มนุษย์ทั้งหลายล้วนแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์ หรือไม่ก็พยายามแสวงหาความสุขด้วยความไม่เข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นคนในพุทธศาสนาและบุคคลในศาสนาอื่นๆ ไม่มีใครอยากอยู่กับทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นเพียงขณะสั้นๆ ก็ตาม แต่กลับไม่มีใครเลยที่สามารถจะพบทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริงได้เลย
ข้อปฏิบัติที่จะเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์นั้น มีมหาบุรุษผู้สั่งสมบารมีมาอย่างมากมายคือ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงตรัสรู้อริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ดังนั้น มรรคจึงต้องมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพ้นทุกข์ของบุคคล เพราะหากไม่มีมรรค มนุษย์จะหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้เลย ตอนนี้ท่านทั้งหลายอาจจะยังไม่เชื่อ อ่านไปให้จบ ทำความเข้าใจ แล้วน้อมนำไปปฏิบัติ แล้วท่านจะพบว่าทุกข์จะลดลงโดยลำดับ ทุกวันนี้ที่ทุกคนแก้ทุกข์กันอยู่นั้น ก็ทำได้แต่กลบเกลื่อนไปวันๆ เสมือนการกวาดขี้ฝุ่นไปไว้ใต้พรมเท่านั้นเอง ทุกคนพูดกันได้เพียง คนดี ความดี คนชั่ว ความชั่ว การมีศีลมีธรรมล้วนทำให้คนเป็นคนดีทุกศาสนา แต่ท่านตอบคำถามได้เองว่า การเป็นคนดีนั้นพ้นทุกข์ไหมเมื่อพลัดพรากไม่ว่าสิ่งรักหรือคนรัก คนดีดีแน่ๆ ไม่ใช่ไม่ดี แต่ไม่พ้นทุกข์ ทำได้อย่างมากก็อดทนระทมขมขื่นไว้ภายใน ดังนั้นความจริงคือ ไม่มีใครดับทุกข์ถาวรได้หากไม่ได้เดินตามมรรค (มัคคานุคา)
เราจะมาทำความเข้าใจจนถึงขั้นการปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลกันจริงๆ โดยเน้นคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้และทรงประทานไว้กับเหล่าสาวกทั้งหลายมาประมวลเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทางของทุกๆ คนอย่างถูกต้องและชัดเจน และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง อาจทำให้ชาวพุทธทั้งหลายได้เห็นภาพรวมของเส้นทางเดินจนหมดข้อสงสัย หากเราเข้าใจแก่นแท้แล้ว เราจะเลือกใช้อุบายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ของแต่ละบุคคลได้
หนังสือเล่มนี้จะเน้นให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามมรรคได้จริงๆ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจในมรรคแต่ละข้ออย่างชัดเจนและนำไปปฏิบัติตามได้ เหมือนเราเข้าใจและจดจำศีล ๕ ได้อย่างขึ้นใจ
ซึ่งหากการประมวลพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งการแนะนำสาธยายสู่ความเข้าใจในครั้งนี้ ได้ทำให้เกิดความศรัทธาต่อการปฏิบัติ จนถึงการเข้าใจในธรรม จักเป็นเรื่องน่ายินดี และทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นที่พึ่งของบุคคลผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงสืบไป ทั้งในกาลปัจจุบันและในกาลอนาคต
เราจะมาทำความรู้จักมรรคทั้ง ๘ องค์กัน เพื่อจะยึดเป็นแนวทางในการเดินทางไปสู่ทางพ้นทุกข์ ตั้งแต่ระดับต้นๆ จนถึงขั้นสูงสุด เพื่อให้เราเข้าใจโดยไม่มีการบิดเบือนออกจากสิ่งที่พระองค์แสดงไว้ เราจะมาทำความเข้าใจกับแต่ละคำซึ่งเป็นคำจากพระโอษฐ์ว่าท่านตรัสไว้แก่ภิกษุว่าอย่างไรในแต่ละส่วนของมรรค ข้อสังเกตว่าคำใดเป็นคำจากพระโอษฐ์ ให้ดูคำว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย” หากมีคำนี้ นั่นเป็นคำที่พระองค์ตรัสจากพระโอษฐ์นั่นเอง เราจะศึกษาเรื่องมรรคกันในรายละเอียด ในส่วนของอริยสัจจะกล่าวถึงกันในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ แต่จะให้เห็นว่าเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิก็จะรู้อริยสัจ ๔ ขึ้นมา
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

ภาพและเนื้อหาจากหนังสือ “กลัวเกิดไม่กลัวตาย”
(อ่านแบบ PDF) https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/gluagerd.pdf
(อ่านแบบ เล่ม) http://suanyindee.lnwshop.com/product/5/กลัวเกิดไม่กลัวตาย
(เสียงอ่านหนังสือ MP3) https://makkanuka.wordpress.com/2015/08/12/gluagerd-pdf-mp3/

โฆษณา