เสียงอ่านหนังสือกลัวเกิดไม่กลัวตาย (PDF, MP3)

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม - หนังสือกลัวเกิดไม่กลัวตาย
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
หนังสือ “กลัวเกิดไม่กลัวตาย”
(อ่านแบบ PDF) https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/gluagerd.pdf
(อ่านแบบ เล่ม) http://suanyindee.lnwshop.com/product/5/กลัวเกิดไม่กลัวตาย

ฟังเสียงอ่านหนังสือ MP3
(ขอขอบคุณเสียงอ่านโดย: ทีมความว่าง)

บทนำ : อริยมรรคมีองค์ ๘
(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-0-intro.mp3

มรรคองค์ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕
(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-1.mp3

มรรคองค์ที่ ๖ ๗ และ ๘
(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-2.mp3

– ไตรสิกขา
– ลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
– นิพพานเพราะไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุ

(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-3-4.mp3

– ความสำคัญ และความยิ่งใหญ่ของอริยมรรคมีองค์ ๘
– กัลยาณมิตร
– สรุป

(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-5.mp3

ภาคผนวก
– การละอาสวะนานาแบบ
– อริยสัจจ์ ๔

(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-6.mp3

บทส่งท้าย
(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-7.mp3

โฆษณา

รวมหนังสือธรรมะ e-Book

รวมหนังสือธรรมะ e-Book
quote-2-2  หนังสือธรรมะน่าอ่าน เล่มต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF  quote-2
–  สติปักฐาน 4 ปฏิจจสมุปบาท – หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
https://dhammaway.files.wordpress.com/2016/07/lp-ian-fourframe-dependent-origination.pdf
–  จดหมายถึงพ่อหนุ่ม – หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/letter-to-the-man.pdf
–  ดับ ว่าง สงบ เย็น – หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/at-last.pdf
–  กลัวเกิด ไม่กลัวตาย – อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/gluagerd.pdf
–  เห็นถูก รู้แจ้ง เล่ม ๑ – อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/know-the-truth-see-the-truth-1.pdf
–  เห็นถูก รู้แจ้ง เล่ม ๒ – อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/know-the-truth-see-the-truth-2.pdf
–  เห็นถูก รู้แจ้ง เล่ม ๓ – อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/know-the-truth-see-the-truth-3.pdf
–  เห็นถูก รู้แจ้ง เล่ม ๔ – อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/know-the-truth-see-the-truth-4.pdf
–  เห็นถูก รู้แจ้ง เล่ม ๕ – อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/know-the-truth-see-the-truth-5.pdf