มรรคองค์ที่ ๑ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

หนทางแห่งการพ้นทุกข์ อริยมรรคมีองค์ ๘
มรรคองค์ที่ ๑ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์
เป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์
เป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์
เป็นความรู้ในการดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรากล่าวว่า ความเห็นชอบ

เราจะเห็นว่าผู้ที่จะเกิดสัมมาทิฏฐินั้น จะเป็นผู้ที่รู้ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค นั่นเอง นั่นก็คือ เป็นผู้รู้อริยสัจ ๔ บุคคลผู้รู้อริยสัจก็คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ เป็นผู้รู้อริยสัจอย่างแจ่มแจ้งจนถึงที่สุดแล้ว
ที่พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้เพราะผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างแจ่มแจ้งจะเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้น เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ ดังนั้นหากจะให้เกิดสัมมาทิฏฐิก็ต้องปฏิบัติตามมรรคในข้ออื่นมาก่อน จึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิขั้นต่อมา แต่ระดับของผู้ที่เห็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นคือเข้าสู่ทางแห่งการปฏิบัติ ก็เพราะเมื่อเห็นอย่างถูกต้องแล้วว่า โทษภัยในการเวียนเกิดเวียนตายไม่มีที่สิ้นสุดนั้น มาจากการกระทำกรรมทั้งกุศลและอกุศล ในเบื้องต้นก็เริ่มละอกุศลก่อนเพื่อจัดการไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้น รู้ผิดชอบชั่วดี นี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้น เมื่อเกิดการเห็นถูกขึ้นมาระดับใด ก็จะปฏิบัติถูกต้องในระดับของความเห็นถูกระดับนั้น เมื่อปฏิบัติตามมรรคองค์อื่นต่อไปโดยมีเชื้อแห่งความเห็นถูก ก็จะย้อนกลับมาชำระความเห็นถูกให้ถูกมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนเห็นอริยสัจขึ้นมาในอนาคต จนเป็นพระโสดาบัน จากนั้นปฏิบัติตามมรรคต่อไปก็จะเห็นถูกคือเห็นอริยสัจอย่างแจ่มแจ้ง จนถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์
เมื่อเกิดความเห็นอันถูกต้องหรือทิฏฐิอันถูกต้องก็จะเริ่มคิดถูกดำริถูก สัมมาทิฏฐิก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสัมมาสังกัปปะ หรือความดำริชอบ
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ภาพและเนื้อหาจากหนังสือ “กลัวเกิดไม่กลัวตาย”
(อ่านแบบ PDF) https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/gluagerd.pdf
(อ่านแบบ เล่ม) http://suanyindee.lnwshop.com/product/5/กลัวเกิดไม่กลัวตาย
(เสียงอ่านหนังสือ MP3) https://makkanuka.wordpress.com/2015/08/12/gluagerd-pdf-mp3/