ทั้งหมดนี้ล้วนว่างจากตัวตน

ลูกกุญแจ ไขสู่ความเป็นอิสระ
ขันธ์ ๕ ไม่มีตัวตน

ขันธ์ ๕ เป็นธรรมชาติ

รูปก็เป็นธรรมชาติ เพราะรูปเกิดดับ ๆ ว่างจากตัวตน

เวทนาทั้ง ๓ ความชอบ ไม่ชอบ เฉย ๆ ก็เกิดดับ ๆ ว่างจากตัวตน

สัญญาความจำมั่นหมาย ก็เกิดดับ ๆ ว่างจากตัวตน

สังขารความคิดทั้งหลาย ก็เกิดดับ ๆ ว่างจากตัวตน

วิญญาณความรู้สึกที่มีทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เกิดดับ ไม่มีตัวตน

แต่ถ้าวิญญาณ
(คือตัวรู้ มองแต่ภายนอก ไม่มองเข้าในตัววิญญาณเอง
มันจะไม่เห็นว่าวิญญาณก็เกิดดับ ว่างจากตัวตน
เมื่อวิญญาณดับสี่ตัวข้างหน้าก็ดับหมด)

เราไปคิดว่าจิตมีอยู่ในนั้น

จริง ๆ มันไม่มี

‘จิต’เองก็เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา เป็นสุญญตา

ว่างจากตัวตน

ข้นธ์ ๕ ก็เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา ว่างจากตัวตน

… ทั้งหมดนี้ล้วนว่างจากตัวตน …

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ไม่ใช่กู”
http://www.santibunpot.com/