ลูกกุญแจ ไขสู่ความเป็นอิสระ

ลูกกุญแจ ไขสู่ความเป็นอิสระ
ถ้าไม่สะสม ‘ปัญญา’ หรือ ‘วิชชา’ ไว้เลย

ก็เหมือนกับถูกลูกกุญแจ ลูกที่หนึ่ง..ล็อกไว้

ลูกที่สอง.. สาม.. สี่.. ห้า.. หก.. ล็อกทับซ้อนไปเรื่อย ๆ

จนกระทั่งทนอึดอัด แบกรับกุญแจไม่ไหว

ปลดล็อกก็ไม่ได้ ไม่มีลูกกุญแจให้ไข

…เพราะไม่รู้จักลูกกุญแจ…

…ไม่แสวงหาลูกกุญแจ…

เราต้องรู้จักใช้ลูกกุญแจที่พระพุทธเจ้าบอก

ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา นำมาปฏิบัติ

เมื่อปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติตรงแล้ว

ก็สามารถนำมาไขกุญแจหรือไขความทุกข์

ไขปัญหาต่าง ๆ ออกไปได้

เพื่อความเป็นอิสระจากเครื่องผูกพัน

หรือ ”.. โซ่ตรวนของอวิชชา.. ”

และหมดจากวัฏฏะแห่งความทุกข์เสียที

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ไม่ใช่กู”
http://www.santibunpot.com/