จิตว่างแบบจบหลักสูตร

จิตว่างแบบจบหลักสูตร
ความว่างของปุถุชนธรรมดา รวมทั้งพระโสดาบัน พระสกิทาคามี และพระอนาคามีนั้นยังว่างไม่ถึงที่สุด ยังไม่จบหลักสูตร
จิตของพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะเรียกได้ว่าว่างแบบจบหลักสูตร ว่างหมด ว่างอย่างเด็ดขาด ว่างโดยไม่มีอะไรเหลือไว้เลย ทั้งกาย ทั้งจิต ทั้งโลก ทั้งจักรวาล และทุก ๆ จักรวาล จิตนั้นจะอยู่กับความว่าง และเป็นความว่างด้วย
ความว่างกับจิตว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกปรมานุตรสุญญตา ว่างหมด หรือดับไม่เหลือ ในความว่างหรือนิพพานนั้นจะปราศจากอารมณ์ใด ๆ มารบกวน นี่แหละที่สุดของการปฏิบัติ
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

หนังสือ “อยู่กับจิตว่าง”
สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/