เสียงอ่านหนังสือกลัวเกิดไม่กลัวตาย (PDF, MP3)

อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม - หนังสือกลัวเกิดไม่กลัวตาย
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
หนังสือ “กลัวเกิดไม่กลัวตาย”
(อ่านแบบ PDF) https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/gluagerd.pdf
(อ่านแบบ เล่ม) http://suanyindee.lnwshop.com/product/5/กลัวเกิดไม่กลัวตาย

ฟังเสียงอ่านหนังสือ MP3
(ขอขอบคุณเสียงอ่านโดย: ทีมความว่าง)

บทนำ : อริยมรรคมีองค์ ๘
(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-0-intro.mp3

มรรคองค์ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕
(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-1.mp3

มรรคองค์ที่ ๖ ๗ และ ๘
(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-2.mp3

– ไตรสิกขา
– ลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
– นิพพานเพราะไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุ

(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-3-4.mp3

– ความสำคัญ และความยิ่งใหญ่ของอริยมรรคมีองค์ ๘
– กัลยาณมิตร
– สรุป

(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-5.mp3

ภาคผนวก
– การละอาสวะนานาแบบ
– อริยสัจจ์ ๔

(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-6.mp3

บทส่งท้าย
(MP3) https://dhammaway.files.wordpress.com/2015/08/gluagerd-7.mp3