รับรู้ไปตามจริง

เราจะเอาชนะคำทำนายหมอดูได้อย่างไร
นักปฏิบัติวันนี้ต่างจากในสมัยพุทธกาลตรงที่..
นักปฏิบัติวันนี้ยังไม่เป็นพระโสดาบันเลยแต่ทำตัวเป็นพระอรหันต์…ไม่เป็นธรรมชาติ เห็นอะไรก็เป็นอุเบกขา ไม่รู้สึกไปตามจริง มีตัวตนในอุเบกขาซ้อนขึ้นมาอีกที พอใจในอุเบกขานั้น
…นางวิสาขาเป็นพระโสดาบัน ยังร้องไห้อยู่เลย
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
(๒๘ มกราคม ๒๕๕๘)