ถ้าปัจจุบันไม่มีใคร ชาติหน้าจะมีใคร

ระลึกชาติได้
ผู้ที่เข้าถึงอริยสัจ
จะเกิดญาณหยั่งรู้ในอดีตของตนไปได้ไม่มีประมาณ
ชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไร?
ชาติที่แล้วเกิดเป็นทุกข์
ชาติก่อนหน้านี้ล่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เกิดเป็นทุกข์
ชาติไหนๆ ก็เกิดเป็นทุกข์มาตลอด
จะเกิดเป็นแบบไหนก็มีขันธ์ ๕
เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยตามแต่สิ่งที่ทำกรรมมา
แล้วชาติหน้าล่ะจะเกิดเป็นอะไร??
ถ้าปัจจุบันไม่มีใคร ชาติหน้าจะมีใคร
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ข้อคิดมุมมอง เพื่อปัญญา