เพราะมีอริยมรรค นิโรธจึงเกิดขึ้น

เพราะมีอริยมรรค นิโรธจึงเกิดขึ้น
โลกนี้ถ้าไม่มีอริยมรรคมีองค์ ๘ หรือปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โลกนี้ทั้งหมดจะมีแค่ทุกข์กับสมุทัย ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ โลกนี้ทั้งหมดตั้งแต่ก่อนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่มีอริยสัจสี่ แต่มีความจริงอยู่สองประการคือทุกข์กับสมุทัยที่มีค้างอยู่ในโลก แล้วก็จะมีต่อเนื่องไปไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตาม ทุกข์กับสมุทัยจะมีอยู่ แต่ถ้าใครไม่รู้จักอริยมรรค นิโรธ จะไม่เกิดขึ้น
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ธรรมบรรยายจากรายการ “สุขทุกวัน ๗ วัน ๗ กูรู”
ทาง AMARIN TV HD วันที่ (๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘)

ท่านสามารถดูคลิปวีดีโอธรรมบรรยายรายการนี้ฉบับเต็มได้ที่นี่
https://youtu.be/0TYI0kVzSks?list=PLDzf9cyBwgxCNwRsjZgHTiJdfW0iznaQ5