เข้าใจในสรรพสิ่ง ที่ต้องแตกดับไปอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็ว

เข้าใจในสรรพสิ่ง ที่ต้องแตกดับไปอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็ว
ทำไมเพียงเข้าถึงอนิจจังทุกข์ลดมหาศาล วันนี้ทุกข์มันเกิดจากความไม่เข้าใจความไม่แน่นอน ปากเราบอกเข้าใจแต่ใจมันไม่รู้สึกเลย
ทำความรู้สึกไม่ประมาทไว้ เข้าใจสรรพสิ่งที่ต้องแตกดับไปอยู่แล้วไม่ช้าก็เร็ว หน้าที่เราเพียงรักษาสิ่งที่มีอยู่ปกครองอยู่ให้ดี
ไม่ว่าทรัพย์สิน ลูก สามี ภรรยา งาน พ่อ แม่ ฯลฯ
เช่นหลวงพ่อชากล่าวว่า “แก้วน้ำของเรา ขณะใช้ให้เห็นว่ามันแตกแล้ว วันหนึ่งมันแตก การแตกจะไม่เป็นสมุทัย เพราะมันแตกไปแล้ว ความสงบก็เกิด ไม่ทุกข์ร้อนอะไร นั่นล่ะจะแจ้งนิโรธ”
ท่านพุทธทาสบอกว่าอะไร ท่านบอกว่า “นิพพานคือตายเสียก่อนตาย”
ท่านอยู่กันคนละภาคเลย ทำไมพูดเหมือนกัน
เมื่อใจถูกน้อมเข้าไปเรื่อยๆ (โยนิโสมนสิการ) วันหนึ่งจิตจะเดินวิปัสสนาไปเห็นการเกิดดับขึ้นภายใน จากนั้นจิตจะเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแจ่มแจ้ง
ของไม่ยากอย่าทำจนยากนะ
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ข้อคิดมุมมอง เพื่อปัญญา