ต้องรู้ว่า กลางวันคือกลางวัน กลางคืนคือกลางคืน

ครั้งหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า
พราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่รู้ว่า
กลางวันคือกลางวัน ไม่รู้ว่ากลางคืนคือกลางคืน
แต่ตถาคตรู้ว่า กลางวันคือกลางวันคือกลางวัน กลางคืนคือกลางคืน
คนฟังท่านไม่ออก
คนทั้งหมด อยู่กับกลางคืน แต่บอกว่าเป็นกลางวัน
จิตของเขาเต็มไปด้วยอวิชชา
หลงอยู่ในการกระทำทุกอย่างแต่หลงนึกว่าตัวเองรู้
แต่ตถาคตรู้ว่าว่ากลางวันคือกลางวัน
ก็คือ “วิชชาและวิมุตติ”
ตถาคตรู้ว่ากลางคืนคือกลางคืน
ปุถุชนผู้ยังมีอวิชชาหนาแน่นอยู่กับความมืด
ปฏิบัติตาม “มรรค” แล้วจะพบว่ากลางวันคืออะไร
จะได้ไม่อยู่ในกลางคืน…แต่คิดว่ากลางวัน
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
จากคอร์สปฏิบัติธรรม “คอร์สมัคคานุคาพื้นฐาน”
(๑๔-๑๘ ม.ค. ๕๗)
ณ ยุวพุทธิกสมาคมฯ บางแค