ก็ปล่อยวางจิตเสีย

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
เมื่อรู้จักว่าจิตเป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไรแล้ว
สุดท้ายก็ไม่ควรยึดจิตว่าเป็นตัวเรา ให้ปล่อยวางจิตเสีย
ก็จะเข้าถึงความว่าง
เมื่อจิตว่าง ปราศจากกิเลส
การกระทำทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยสติสัมปชัญญะ
จึงไม่มีทางที่จะคิดผิด พูดผิด ทำผิดโดยเจตนา
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “อยู่กับจิตว่าง”

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/