ถ้ามีคนมาต่อว่าท่าน ท่านจะเกิดความรู้สึกและตอบสนองอย่างไร

ถ้ามีคนมาต่อว่าท่าน ท่านจะเกิดความรู้สึกและตอบสนองอย่างไร
๑. โกรธ

๑.๑ เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้น ทำไมต้องมาว่าเราด้วย แล้วหาทางตอบโต้หรือรีบหาแนวร่วมเพื่อตอบโต้กลับ

๑.๒ ถึงเราจะเป็นอย่างนั้นก็เหอะ แต่เขาไม่ควรมาว่าเรานี่ แล้วก็อาจจะต้องตอบโต้คืนบ้างหรือหาเหตุผลมาปลอบใจตัวเอง

๒. ไม่โกรธ

๒.๑ เราก็เป็นอย่างเขาว่าจริงๆ จะโกรธทำไม แล้วอาจปรับปรุงหากที่เขาพูดมามีส่วนถูก

๒.๒ เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อย จะโกรธเขาทำไม เขาอาจเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนนั่นก็เรื่องของเขา ถ้าจำเป็นก็ชี้แจง ไม่จำเป็นก็ปล่อยไป ไม่เห็นเดือดร้อน

ถ้าท่านคือคนในข้อ ๑. ท่านเป็นผู้ที่มีสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดในตัวตนอย่างเหนียวแน่น
หากท่านเป็นคนในข้อ ๒. ความเห็นผิดในตัวตน บุคคล เรา เขา ท่านเบาบาง เป็นผู้ทีมีความทุกข์ในโลกน้อย มองเห็นความจริงตามความเป็นจริง
ถ้ามีคนมาต่อว่าท่าน ท่านจะเกิดความรู้สึกและตอบสนองอย่างไร
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
๔ ส.ค. ๕๗