อันตรายของการขัดขวางการโปรดสัตว์

สัมมาทิฎฐิ จะพาให้ข้ามภพข้ามชาติไหม
“… ใครก็ตามที่ขวางทางการไปโปรดสัตว์ ได้ทำกรรมหนัก
ขวางผู้ที่จะออกไปโปรดสัตว์ ขวางผู้ที่จะออกไปปฏิบัติธรรม
ล้วนเป็นกรรมหนักทั้งสิ้น
การโปรดสัตว์หรือการทำให้สัตว์โลกได้เข้าใจความจริง
เพื่อจะหลุดพ้นออกไปจากสังสารวัฏ เป็นเรื่องใหญ่ที่สุด
เพราะสัตว์โลกไม่มีทางออกจากสังสารวัฏนี้ได้ถ้าไม่ได้ฟังธรรม
ไม่มีใครตรัสรู้ขึ้นมาเอง ถ้าไม่มีพระธรรมไม่มีอริยมรรคมีองค์ ๘
มีผู้เดียวที่ตรัสรู้ขึ้นมาได้คือ อรหันตสัมมาสัมพุทธะ
ผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
นอกนั้นเป็นมัคคานุคา คือผู้เดินตามมรรคทั้งหมด
ต้องอาศัยมรรคที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นเครื่องนำพาสู่การพ้นทุกข์
ดังนั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ออกไปเทศนามรรค
หรือออกไปบอกเส้นทางในการเดินทาง
ไม่มีทางที่สัตว์โลกจะออกจากทุกข์ได้
ออกได้ก็แค่กลบๆ เกลื่อนๆ ไปวันๆ
ออกไม่ได้ แค่บรรเทาเบาคลายไปได้วันๆ …”
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ฟังเนื้อหาธรรมบรรยายช่วงนี้ได้ที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=Hh21IP0ydas

และสามารถฟังธรรมบรรยายฉบับเต็มนี้ ได้ที่นี่
http://youtu.be/837cfp_hxtM?list=PLg335evdAUba5mGH2RzRjeOtt1rd8RyO-