นี่ล่ะพระธรรมเทศนาที่แท้จริง

พระธรรมเทศนา
พระธรรมเทศนาควรไปฟังที่ไหน
ที่ไหนเทศน์ดี องค์ไหนสุดยอด ?
พระธรรมเทศนาให้ไปฟังที่
กาย..เวทนา..จิต..ธรรมารมณ์
ทั้ง ๔ ที่นี่ล่ะที่เทศน์ได้สุดยอด
ทั้ง ๔ ที่นี่เขาเทศน์อะไรกัน?
เขาเทศน์แต่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เท่านั้น
แล้วดียังไง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ?
ดีเพราะ เราจะเกิดปัญญา
ปัญญาอะไร ?
ปัญญารู้ว่า
นี้..ทุกข์
นี้..เหตุให้เกิดทุกข์
นี้..ความดับแห่งทุกข์
นี้..หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์
แล้ว นี้..ที่ว่าคืออะไร
ถ้าเกิดปัญญา
นี้..แรก จะรู้ขึ้นมาว่า… อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นตัวทุกข์
นี้..ตัวที่สอง จะรู้ว่า… ตัณหาและอวิชชา เป็นเหตุให้เกิดทุกข์
นี้..ตัวที่สาม จะรู้จัก… นิพพาน
นี้..ตัวที่สี่ จะรู้จัก… ทางสู่ความพ้นทุกข์คือ “ม ร ร ค”
แล้วรู้จักมรรคได้ยังไง เพราะที่กำลังเจริญอยู่คือมรรคอยู่แล้ว
วันนี้เราใช้มรรคจากปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธองค์
แต่เมื่อเจริญตามที่ท่านบอกจะรู้แจ้งขึ้นมา
ในมรรคที่เจริญอยู่แล้วซ้อนลงไปว่า….
ที่กำลังเจริญอยู่คือ.. ห น ท า ง ใ ห้ ถึ ง ค ว า ม ดั บ ทุ ก ข์
ไปฟังธรรมกันเถิด เดินเหิน หยิบ จับ ดีใจ เสียใจ
โทสะ โลภะ โมหะแขกจรของจิต จิตเองเกิดๆ ดับๆ
อารมณ์ต่างๆเมื่อมีการกระทบไม่ว่าจะเป็น กุศล อกุศล
ล้วนเกิดดับ… ว่างจากตัวตน…
นี่ล่ะพระธรรมเทศนาที่แท้จริง ไปฟังที่นี่ถึงจะหลุดพ้น
นี่ล่ะพระธรรมเทศนาที่แท้จริง
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ข้อคิดมุมมอง เพื่อปัญญา