นั่น “ทุกข์” นะ

นั่น ทุกข์ นะ
ถ้าอะไรๆกระทบ…. เสียงข้างในก็พูดไม่เคยหยุด
นั่น “ทุกข์” นะ
รู้ไว้ด้วย
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
๑๗ มกราคม ๒๕๕๗