คำชี้ชวนวิงวอน

ภิกษุทั้งหลาย! โยคกรรม อันเธอพึงกระทำ เพื่อให้รู้ว่า
“นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์ นี้ความดับสนิทแห่งทุกข์
นี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์”

นิพพาน เราได้แสดงแล้ว,
ทางให้ถึงนิพพาน เราก็ได้แสดงแล้ว แก่เธอทั้งหลาย.
กิจใด ที่ศาสดาผู้เอ็นดู แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล
อาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำแก่สาวกทั้งหลาย,
กิจนั้น เราได้ทำแล้วแก่พวกเธอ.

นั่น โคนไม้; นั่น เรือนว่าง.
พวกเธอจงเพียรเผากิเลส, อย่าได้ประมาท,
อย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลย.

นี่แหละ วาจาเครื่องพร่ำสอนของเรา แก่เธอทั้งหลาย.

นี้คือคำชี้ชวนวิงวอนนะครับ ทั้งๆ ที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะครับ
ก็ยังแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล เพื่อจะทำให้สาวกทั้งหลายได้เห็นความจริง
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากธรรมบรรยายเรื่อง “อริยสัจ 4 ใช่ที่เรารู้จักหรือไม่”

ท่านสามารถดูคลิปวีดีโอ การบรรยายธรรมฉบับเต็ม ได้ที่นี่
https://www.youtube.com/watch?v=VFmnERjFCKg