ปฏิบัติธรรม เรียนรู้จากความอดทน

มรรคมีองค์แปด

ต้องอดทน ขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลส
เมื่อเผากิเลส เราก็ต้องร้อนด้วย…
ทำไมเผากิเลสแล้วเราต้องร้อนด้วยล่ะ?
ก็เรานั่นล่ะมาจากกิเลส
หมดกิเลสก็หมดเรา
ปล่อยเราก็หมดกิเลส
ถึงวันนั้นก็หมดทุกข์
หมดเราก็หมดทุกข์
หมดอึดอัดเผารนอีกต่อไป
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ข้อคิดมุมมอง เพื่อปัญญา