ว่างจากความทุกข์ทั้งปวงจนหมดสิ้น

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
จิตบอกว่า … ว่างหมด … ว่างหมด … เป็นร้อยเป็นพันครั้ง

ความหมายคือ … จิตว่างจากจิต …ไม่เอาจิตมาเป็น ตัวกู ของกู

จิตที่ไม่เป็น ตัวกู ของกูนั้น ว่าง

ว่างจากความทุกข์ทั้งปวงจนหมดสิ้น

ว่างจาก ทุกข์

ว่างจากเหตุให้เกิดทุกข์ สมุทัย

พบความดับทุกข์ นิโรธ

และทางดับทุกข์ มรรค

นั่นเป็นหนทางแห่งความสงบเย็น

เมื่อใครปฏิบัติแล้ว เดินสุดทางแล้ว ย่อมถึง นิพพาน ในชาตินี้

หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ไม่ใช่กู”

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/