เป็นไปด้วยสติสัมปชัญญะ

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
เมื่อจิตว่าง ปราศจากกิเลส
การกระทำทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยสติสัมปชัญญะ
จึงไม่มีทางที่จะคิดผิด พูดผิด ทำผิด โดยเจตนา
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/