จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้

พระครูวินัยธรทรงศักดิ์ (หลวงพ่อเอี้ยน)
เรามักทำสิ่งที่เราปรารถนาให้สมปรารถนา ด้วยการตามใจตา ตามใจหู ตามใจจมูก ตามใจลิ้น ตามใจกาย ตามใจ นี่คือจิตที่ไม่ได้ฝึก
“จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ”
จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ จิตที่ไม่ได้ฝึกนำความทุกข์มาให้
หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก (พระวิปัสสนาจารย์)
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ไม่ใช่กู”

สามารถศึกษาธรรมะข้อธรรมจาก หลวงพ่อเอี้ยน เพิ่มเติมได้ที่
http://www.santibunpot.com/