จงมีชีวิตเพื่อผู้อื่น ทำความดีจนพ้นจากดีไป

รัก..ร้อน ผูกพัน ยึดมั่น ปรารถนา ต้องการ ซึ่งนั่นนำไปสู่ทุกข์
เมตตา..กรุณา มุทิตา อุเบกขา เย็น สงบ ไม่ลำเอียง ให้แล้วสงบ สุข
เมื่อถอดถอนอุปาทาน เกิดสัมมาทิฏฐิ ความรักจะกลายเป็นความเมตตา
เป็นการให้โดยส่วนเดียว ไม่หวังผล ไม่ว่าจะ ลูก สามี ภรรยา ครอบครัว
เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมทาง เพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เราจะเป็นผู้ให้โดยส่วนเดียว ทำดีที่สุดในทุกๆ เวลาที่ทำให้ได้
เราให้โดยส่วนเดียวและทำอย่างดีที่สุด

“จงมีชีวิตเพื่อผู้อื่น ทำความดีจนพ้นจากดีไป
แต่ไม่เลิกกระทำความดีเพื่อทุกคน”

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ข้อคิดมุมมอง เพื่อปัญญา