(การ์ดคำสอน) ต้องมีปัญญารู้ว่า ช่วงไหนควรทำแบบไหน

การปฏิบัติ จะต้องเข้าใจว่า
จะมีการกระทำที่ต่างๆ กันเช่น
ในมรรคองค์ที่ ๖
เป็นการชำระกิเลสด้วยละอกุศล แล้วเปลี่ยนมาเจริญกุศล
เมื่อจิตใจตั้งมั่นดีแล้ว ไม่มีนิวรณ์รบกวน
จิตปราศจากธรรมอันเป็นอกุศล
ก็จะเป็นการเฝ้าสังเกตสภาพธรรมตามความเป็นจริง
ไม่เข้าไปแทรกแซง
เพื่อให้เห็น ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาของสรรพสิ่ง
จึงไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพธรรม
ดังนั้น การปฏิบัติธรรมต้องเจริญ “มรรค”
และต้องมีปัญญารู้ว่า ช่วงไหนควรทำแบบไหน อย่างไร
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
ข้อคิดมุมมอง เพื่อปัญญา