เห็นและเข้าใจความจริงตามธรรมชาติ

prasert-utaichalerm
เราทุกคนสั่งสมความเห็นผิดกันมายาวนาน ในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะความเป็นตัวเรา การเอาตัวรอดถึงขั้นที่ต้องเบียดเบียนผู้อื่น การเห็นว่าสิ่งเป็นทุกข์เป็นสุข สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง แต่เรากลับพยายามจะฝืนกฎให้ได้ทำให้มันเป็นนิจจังเป็นอมตะ นี่คือเหตุที่ทำให้มนุษย์และสัตว์ทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุด
ยอมรับเถอะว่าสัจธรรมความจริงคือ ธรรมชาติซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย เราทำเหตุใหม่ได้แต่ผลนั้นก็มาจากเหตุปัจจัยที่หลากหลาย ไม่ได้เปลี่ยนได้ดังใจเพราะเหตุปัจจัยใหม่ที่เราทำเพียงอย่างเดียว คนเราทำให้ดีที่สุดในแต่ละขณะ เป้าหมายมีแต่อย่ายึดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะนั่นเป็นทุกข์ กลับมาอยู่ที่วิถีเสีย อย่าแปะไว้ที่เป้าหมายไม่งั้นทุกข์ฟรีนะ เมื่อทุกข์ฟรีก็นรกฟรี
เมื่อสั่งสมความเห็นผิดมาเราจึงคิดผิด พูดผิด ทำผิดมาตลอด สิ่งนี้สั่งสมฝังแน่นมานานต้องละออก แล้วสร้างนิสัยของจิตใหม่ ให้มาทางกุศลแทน พร้อมกับไม่ทำอกุศลทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมื่อเกิดอกุศลในใจให้ละเสีย เบื้องแรกจะวิธีใดๆ ก็เอาเถิดแล้วรู้ลมสลับไว้เรื่อยๆ พอสมาธิดีแล้ว ลมเป็นที่พึ่งได้แล้วก็จะง่ายขึ้นสบายขึ้น
อย่าทิ้งนะลมหายใจเป็นที่พึ่งเป็นเพื่อนที่ดีที่ขนาดพระพุทธเจ้าก็ยังทรงแนะนำบอกสอนมากที่สุด แต่แม้ที่พึ่งที่ว่าดี ก็เกิดๆ ดับๆ พึ่งก็พึ่งได้ชั่วคราว สามี เพื่อน แฟน ที่ทำงาน ลูกก็ยิ่งชั่วคราวยิ่งกว่านะ ขนาดลมหายใจอยู่กับกายนี้แท้ยังควบคุมบังคับบัญชาให้อยู่ตลอดไปไม่ได้ แล้วประสาอะไรจะไปบังคับโลกนี้ที่แปรเปลี่ยนตามปัจจัยให้เป็นไปดั่งใจ เราทำเหตุที่ดีอย่างเต็มที่ไม่ย่อท้อ ได้เท่านั้น
ที่พึ่งถาวรมีอยู่ เบื้องแรกไตรสรณคมน์ เบื้องต่อมาเข้าถึงอริยสัจ ๔ โดยเดินตามมรรค เมื่อเข้าถึงความเป็นโสดาบัน เบื้องสุดคือเข้าถึงปัญญาวิมุตติ เจโตวิมุตติสุดทางที่พระอรหันต์ ทำเหตุไปเรื่อยๆ เมื่อถึงก็ถึงเอง แต่ศีลต้องบริสุทธิ์ไม่ว่าขั้นไหนๆ อย่าหลงทางนะ
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ เห็นถูกรู้แจ้ง เล่ม ๑

สามารถ อ่านหนังสือ PDF ดาวโหลดได้ที่นี่
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/know-the-truth-see-the-truth-1.pdf

หรืออ่านหนังสือในรูปแบบเล่ม สามารถซื้อได้ที่
http://suanyindee.lnwshop.com/product/2/เห็นถูกรู้แจ้ง-๑