ปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ จึงพ้นทุกข์ได้

มรรคมีองค์แปด
มรรคมีองค์ ๘
๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ (ปัญญา)
รู้ทุกข์ รู้สมุทัย รู้นิโรธ รู้มรรค
๒. สัมมาสังกัปโป ความดำริชอบ (ปัญญา)
เนกขัมมะออกจากกาม ไม่พยายาท ไม่เบียดเบียน
๓. สัมมาวาจา การพูดจาชอบ (ศีล)
ไม่พูดเท็จ ไม่พูดเสียดสี ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ
๔. สัมมากัมมันโต การทำการงานชอบ (ศีล)
ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
ไม่ประพฤติผิดลูกเมียบุคคลที่เป็นที่รักของผู้อื่น
๕. สัมมาอาชีโว การเลี้ยงชีวิตชอบ (ศีล)
ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิด เข้าสู่ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
๖. สัมมาวายาโม ความพากเพียรชอบ (สมาธิ)
เพียรไม่ให้อกุศลเกิด
เพียรละบาป อกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
เพียรทำกุศลให้เกิด
เพียรทำกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งๆ
๗. สัมมาสะติ ความระลึกชอบ (สมาธิ)
สติปัฏฐาน 4 กาย เวทนา จิต ธรรม
๘. สัมมาสะมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ (สมาธิ)
ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุถฌาน
ย่อเหลือสามคือ ศีล สมาธิ ปัญญา
ย่อเหลือสองคือ สมถะและวิปัสสนา
ทั้งหมดต้องท่องได้ เข้าใจได้ ปฏิบัติตามได้
ปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อน จนถอดถอนได้
เมื่อนั้นจะพ้นทุกข์ได้
อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ เห็นถูกรู้แจ้ง เล่ม ๑

ดาวโหลด อ่านหนังสือ PDF ได้ที่นี่
https://makkanuka.files.wordpress.com/2015/02/know-the-truth-see-the-truth-1.pdf

หรืออ่านในรูปแบบหนังสือเล่ม สามารถซื้อได้ที่
http://suanyindee.lnwshop.com/product/2/เห็นถูกรู้แจ้ง-๑